Bugun...


Prof. Dr. Orhan ARSLAN

facebook-paylas
ESMAİ HÜSNA
Tarih: 23-01-2020 20:41:00 Güncelleme: 23-01-2020 20:41:00


31. CAMİ’
(Derleyip toparlayan, toparlayıcı)
 
Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil; olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. 

Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.  

Buyurunuz Yaratanımızla tanışmaya devam edelim:

EL CAMİ’

Derleyip toparlayan, toparlayıcı…

İnsan topluluklarına cem denir.

“Yevmil Cumua”, toplanma günü demektir.

Cuma namazı, toplu halde kılınan namazdır.

Müminleri bir araya topladığı için İslam mabedine Cami denilmiştir.

Mecmu, toplanıp bir araya getirilmiş demektir. Mecmua, yazıların bir arada sunulmasıdır: Dergi

İçtima, toplanma veya toparlanma demektir

Cemaat, belli bir amaç için gönüllü ve iradesiyle bir araya gelmiş topluluktur.

CAMİ’ OLAN ALLAH İNSANI TEVHİD İLE TOPLAR

Yaratan Allah Es Samed’dir, tek parçadır, monoblok som gövde, parçalanmaktan ve dağılmaktan münezzehtir.

Yaratılmışlar ise, mürekkeptir; pek çok parçanın bileşkesidir. Varlıklar, terkiplerini korudukları oranda kimliklerini muhafaza ederler. Eğer terkipleri bozulur ve dağılırsa, onlar artık başka bir varlığa dönüşürler; kimlikleri ve isimleri değişir.

Mürekkep varlıkları koyduğu yasalarla bir arada tutan da yine Allah’tır.

Cami’ isminin, insanın maddi tarafına yönelik bir tecellisi olduğu gibi, insanın manevi tarafına yönelik bir tecellisi de vardır.

İnsanın manevi tarafı da dağılır: Şirk, küfür, günah, nifak vb. İnsanı parçaladığı için yasaktır. İnsanın manasının dağılması, maddesinin dağılmasından daha kötü sonuçlar doğurur.

Şirk insanın ruhunu parçalar, tevhid ise insanı dağılmaktan, parçalanmaktan korur.

İSLAM AKLI

Allah, müminde İslam aklı inşa etmeyi murad eder. Temyiz, seçip ayırmak; İslam aklının en temel özelliğidir.

İslam aklının temel özelliği Cami’ olmaktır; dağıtmaz toplar, parçalamaz bütünleştirir, ilişki kesmez ilişki kurar, bağı koparmaz, kopmuş bağları bağlar.
Kuran yoldan sapmışlar için; “ 

Onlar Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları koparırlar (Bakara 2:27)” der.

Hz Peygamber örnekliğinde Kur’an’ın inşa ettiği İslam aklı başlangıçta Cami’ idi… Bu Cami’ akıl, müminleri muvahhit kişilik kılıyordu. Topluluklarını duygu, düşünce ve eylem birliğine sahip cemaat yapıyordu. Mabetlerini Cami, haftalık toplantılarını Cuma kılıyordu.

Allah Resulü bütünselliğin parçalanmasına asla izin vermedi. 

Mesela ruhbanlık eğilimlerini frenlemişti: “Bir lokma bir hırka, yemeden, içmeden, uyumadan, sadece ibadet etmeyi” yasaklamıştı.

Mekke’nin fethinde, “bugün intikam günüdür” diyen komutanı görevden almıştı. “bugün kimseye kınama yok” demişti. İnsanları dağıtmamış, toplamıştı.

Sahur vakti yastığının altına beyaz ve siyah ip koyduğunu söyleyen sahabiye, kafasını çalıştırmadığını söyleyerek çıkışmıştı.

Maalesef daha sonra Cami’ olan bu İslam aklı parçalanmıştır.

Kimisi keşfi ve bâtıniliği ön plana aldı (irfan bilgi sistemi), tekke ve zaviyeleri mesken tuttu.

Kimisi Nass’ı önceleyip rivayet kültürünü,  kaynak kabul etti. Nass adı altında her türlü uydurma hadis ve işe yarar sandıkları malzemeyi aldılar ve medreselere yerleştiler.  

Kimisi aklı ve felsefeyi ön plana aldı ama onlar mekânsız kaldı. Fakat sonradan “beytül hikme” adı altında büyük bir gelişme gösterdi. Sonunda hadisçiler bunları da yediler bitirdiler.

KUR’AN’DA CAMİ’ İSMİ

Kuran’da Allah için iki yerde gelir:
- 1) İnsanlığı toplayan
- 2) İkiyüzlüleri toplayan.

Bunun nüktesi şudur: Cami’ ismi Allah’ın zatına ait değil, fiiline dönüktür. Bu ismin tecellisi ancak nesnenin varlığına tabidir. Allah toparlanması gereken nesneler var olduğu için Cami’dir.

Geldiği iki yerde de ahirete dair gelir. Dünyada Cami’ ismi sebeplere bağlı, ancak ahirette doğrudan tecelli edecektir.

ALLAH CAMİ’UNNAS’TIR (İnsanları Toplayan)

İnsanın bazen düşüncesi dağılır, duygusu dağılır, gönlü dağılır, kendisi dağılır, iç dünyası dağılır. İşte böyle zamanlarda Allah’a Cami’ esması üzerinden iltica edilir.

“Dağıldım Allah’ım topla beni” denir.

Bu isim bazen iman üzerinden, bazen vicdan üzerinden, bazen akıl ve irade üzerinden tecelli eder. Ama her zaman Kuran üzerinden tecelli eder.

“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize katından bir rahmet bahşet: çünkü yalnızca sensin hiç karşılıksız sınırsızca lütfeden ( Ali İmran 3:8)."

"Rabbimiz! Geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın! Çünkü Allah vaadinden asla dönmez (Ali İmran 3:9)."

Bu ayetler Uhud savaşından sonra nazil oldu. Bedirde zaferle imtihan olan müminler, Uhud’da hezimetle imtihan oldular. Bazılarının kalbi hidayete erdikten sonra kaymıştı.

“Ve onlar ne zaman kaydılar, Allah da onların kalplerini kaydırdı (Saf 61:5).”

ALLAH İKİYÜZLÜLERİ DE BİR ARAYA TOPLAR

Kuran ikiyüzlülük meselesini ahirete iman üzerinden ele alır. 
Çünkü ikiyüzlülük tek dünyalıktan kaynaklanır. İki yüzü olan ahirete gönülden inanmıyor demektir.

İkiyüzlüler ve inkârcılar aynı yolun yolcusudurlar. İkiyüzlüler dışarıdan inanmış gibi görünseler de, gerçekten inkârcıdırlar.

CAMİ’ OLAN ALLAH’IN TECELLİLERİ

Cami’ ismi en çok ibadetler alanında tecelli eder. Bunların en başında da namaz gelir.

Salat (namaz) ibadetler mecmuasıdır. Namaz toplayandır. Dinin ameli yönünü bütünüyle kuşatır. Dört başlık altında verilebilir:

1. İçinde ibadetleri toplayandır: Kuran’da her biri ayrı ayrı emredilen birçok ibadet namazda cem olmuştur. Tekbir, tertil, kıyam, ibadet, dua, tesbih, zikir, kıraat, rükû, secde, şükür. Namaz kılan bir mümin, bu 11 emrin tümünü birden yerine getirmektedir.

2. Müminleri bir araya toplayandır: Cemaatle namaz kılmanın esprisi budur. Cumaya müminleri bir araya getirerek cemaat yaptığı için bu ad verilmiştir.

3. Müminleri bir mekânda toplayandır: Cami adı buradan gelir. Mescid, secde edilen yer demektir, orada toplar.

4. Dağılmış hayatı toplayandır. Namaz kozmik uyumun ibadete dönüşmüş şeklidir.

CAMİ’ İSMİNİN TECELLİSİ OLAN NAMAZ HAMDİ DE CEM EDER:

1. Hal ile Hamd: “Rabbini hamd ile tesbih et” ayetleri böyledir. Bu hamdin öncelikle bir hal olduğunu gösterir.

2. Hamdi dil ile söylemek: “Elhamdülillah de” gibi ayetler, hamdin dil ile de söylenmesini ister.

3. Hamdi Allah’a tahsis etmek: Hem kalb ile, hem de dil ile Hamdin Allah’a mahsus olduğunu söylememiz istenir.

Namaz ibadeti bu üç hamdin de kendisinde buluştuğu Cami’ bir ibadettir.

CAMİ’ İSMİNİN CAMİ VE CEMAATTE TECELLİSİ

Cami sadece bir ibadethane değildir. İslam sitesinin kalbidir. Camiye girmek için para istenmez, kimlik sorulmaz, camiye sığınan hiç kimse zorla sokağa atılmaz.

Cami gündelik meşgale ile kirlenen fertleri toplar, temizler arındırır ve topluma yeniden salar.
Vahiy insan eğitimini esas alır. Bu eğitim herkese ve her yaşa verilir.

Kura ve vahiy, eğitimi dışarıdan yükleme olarak değil, var olanı keşif ve geliştirme olarak yapar. Yani potansiyel olanı (bilkuvve) olanı, kinetik (bilfiil) hale getirir.

Camiler öğretim merkezidir, ilim merkezidir. Her cami bir üniversite, bir fakülte, bir anabilim dalı gibi görev yapıyordu ilk zamanlar.

CAMİ DEYİP GEÇME, BİR MİNBER KUDÜS’Ü KURTARIR.

Halepli mahir bir marangoz, haçlıların elindeki esir Kudüs’deki El Aksa cami için harika bir minber yapar. Minber dillere destandır. 

Marangoza;
- “İyi de bunu yerine kim koyacak, Kudüs işgal altında” diyene,
- “Benim elimden bu geliyordu, ben bunu yaptım. Bir yiğit de çıkar, bu minberi Kudüs’teki yerine yerleştirir” demişti.

Bu hikâyeyi duyduğunda Selahattin, Tikrit sokaklarında oynayan 5-6 yaşlarında bir çocuktu. Selahaddin Eyyubi, daha sonra Kudüs’ü fethedecek ve minberi yerine yerleştirecektir.

CAMİ’ İSMİNİN CUMA’DA TECELLİSİ

Cami ibadet edilen yer olmaktan çok, toplayandır. Camide okunan sureler dinlemek için değil, anlamak ve hayata uygulamak içindir. İslam’ın toplumdaki uygulama pratiğini birlikte çözmek içindir.

Allah Resulü namazdan sonra sırtını kıbleye dönme pahasına cemaate yüzünü niçin dönerdi? Onları dinlemek ve cevap vermek için.

Cuma namazı tarih boyunca eşi görülmemiş bir yaygın eğitim uygulamasıdır. 1400 yıldan beri dünyanın her tarafında bütün yaş ve cinsteki Müslümanlar eğitimden geçmektedirler.

İnsan son nefesini verince ölmez, öğrenmeyince ölür.

Cuma namazı beş vakte eklenen altıncı bir vakit değil, birlikte kılınılan öğle namazıdır. Öğle namazı dört rekâttır, cuma namazında bu 2+2 hutbe şeklinde yapılır.

Kur’an, Yahudilerin cumartesiyi, Hristiyanların pazarı tatil yaptığı gibi Cumayı tatil yapmaz. Namazdan sonra rızıklarını aramak için dağılmalarını öğütler.

DUA:

El Cami’ olan Rabbimiz! İslam ümmeti olarak çok dağıldık, paramparça olduk. Bize lütfettiğin akıl, irade, vicdan ve şuuru hakikat ve bilim ışığında kullanalım ki, Cami’ esman bize de tecelli etsin.

Bizi toparla lütfen…

Biz seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Hayırlar diliyorum.
Ankara, 20 Ocak 2020
Prof. Dr. Orhan ArslanBu yazı 65 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 18 12 2 4 37 17 40 +20
2 İstanbul Başakşehir 18 10 2 6 36 18 36 +18
3 Trabzonspor 18 10 3 5 41 19 35 +22
4 Fenerbahçe 18 10 4 4 36 21 34 +15
5 Alanyaspor 18 9 4 5 36 17 32 +19
6 Galatasaray 18 8 4 6 25 16 30 +9
7 Beşiktaş 18 9 6 3 28 24 30 +4
8 Göztepe 18 7 6 5 22 20 26 +2
9 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 33 26 24 +7
10 Gaziantep FK 18 6 6 6 26 30 24 -4
11 Çaykur Rizespor 18 7 9 2 19 27 23 -8
12 Denizlispor 18 6 8 4 20 25 22 -5
13 Gençlerbirliği 18 4 8 6 28 34 18 -6
14 Konyaspor 18 4 8 6 16 24 18 -8
15 Kasımpaşa 18 4 11 3 26 40 15 -14
16 Antalyaspor 18 3 10 5 15 36 14 -21
17 MKE Ankaragücü 18 2 10 6 15 35 12 -20
18 Kayserispor 18 2 12 4 17 47 10 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 18 11 3 4 26 15 37 +11
2 BB Erzurumspor 18 9 5 4 21 15 31 +6
3 Bursaspor 18 10 5 3 27 23 30 +4
4 Keçiörengücü 18 7 4 7 15 11 28 +4
5 Akhisarspor 18 7 4 7 21 17 28 +4
6 Menemenspor 18 8 6 4 21 21 28 0
7 Ümraniyespor 18 8 6 4 29 26 28 +3
8 Adana Demirspor 18 7 5 6 29 18 27 +11
9 Altay 18 6 6 6 22 20 24 +2
10 Balıkesirspor 18 6 6 6 18 19 24 -1
11 Giresunspor 18 6 6 6 20 23 24 -3
12 Fatih Karagümrük 18 6 7 5 21 23 23 -2
13 İstanbulspor 18 4 6 8 27 27 20 0
14 Altınordu 18 4 7 7 17 22 19 -5
15 Osmanlıspor FK 18 5 9 4 20 26 16 -6
16 Adanaspor 18 2 9 7 18 28 13 -10
17 Boluspor 18 2 9 7 14 25 13 -11
18 Eskişehirspor 18 5 10 3 24 31 9 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 19 14 1 4 44 7 46 +37
2 Manisa FK 19 14 1 4 53 18 46 +35
3 Hekimoğlu Trabzon 19 11 6 2 34 30 35 +4
4 Sancaktepe Bld 19 10 5 4 31 16 34 +15
5 İnegölspor 19 9 6 4 31 19 31 +12
6 Çorum FK 19 10 8 1 26 24 31 +2
7 Afjet Afyonspor 19 8 7 4 27 22 28 +5
8 Tarsus İdman Yurdu 19 9 9 1 28 27 28 +1
9 Sarıyer 19 7 6 6 23 21 27 +2
10 Zonguldak Kömürspor 19 6 6 7 24 24 25 0
11 Pendikspor 19 7 8 4 23 24 25 -1
12 Kırklarelispor 19 5 6 8 16 24 23 -8
13 Hacettepe Spor 19 7 10 2 22 34 23 -12
14 Amed Sportif 19 5 8 6 13 27 21 -14
15 1922 Konyaspor 19 6 11 2 23 31 20 -8
16 Başkent Akademi FK 19 5 11 3 24 28 18 -4
17 Gümüşhanespor 19 5 11 3 21 30 18 -9
18 Şanlıurfaspor 19 0 18 1 5 62 14 -57
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 19 11 3 5 35 20 38 +15
2 Artvin Hopaspor 19 10 2 7 31 12 37 +19
3 68 Aksaray Belediyespor 19 10 3 6 31 15 36 +16
4 24Erzincanspor 19 10 3 6 26 14 36 +12
5 Çatalcaspor 19 7 2 10 29 17 31 +12
6 Karaköprü Belediyespor 19 7 4 8 17 13 29 +4
7 Buca FK 19 8 6 5 24 25 29 -1
8 Düzcespor 19 7 6 6 15 15 27 0
9 Silivrispor 19 6 6 7 25 23 25 +2
10 Sultanbeyli Bld. 19 6 6 7 20 18 25 +2
11 Erzin Spor Kulübü 19 5 6 8 22 21 23 +1
12 Çankaya FK 19 6 8 5 20 24 23 -4
13 Şile Yıldızspor 19 5 7 7 14 15 22 -1
14 Yeni Orduspor 19 3 3 13 11 12 22 -1
15 Kızılcabölükspor 19 4 7 8 24 27 20 -3
16 Yomraspor 19 4 7 8 19 22 20 -3
17 Tokatspor 19 1 15 3 12 39 6 -27
18 Manisaspor 19 0 16 3 13 56 3 -43
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 25/01/2020 Kayserispor (H:1) vs MKE Ankaragücü
 25/01/2020 Kasımpaşa vs Alanyaspor
 25/01/2020 Fenerbahçe vs İstanbul Başakşehir
 26/01/2020 Denizlispor vs Antalyaspor
 26/01/2020 Göztepe vs Beşiktaş
 26/01/2020 Konyaspor vs Galatasaray
 27/01/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 27/01/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 25/01/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 25/01/2020 Osmanlıspor FK vs Keçiörengücü
 25/01/2020 Altay vs İstanbulspor
 26/01/2020 BB Erzurumspor vs Balıkesirspor
 26/01/2020 Hatayspor vs Menemenspor
 26/01/2020 Eskişehirspor vs Adanaspor
 26/01/2020 Adana Demirspor vs Boluspor
 27/01/2020 Fatih Karagümrük vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/01/2020 Kahramanmaraşspor vs Sivas Belediyespor
 26/01/2020 Bandırmaspor vs Kastamonuspor
 26/01/2020 Bodrumspor vs Etimesgut Belediyespor
 26/01/2020 Ergene Velimeşe vs Ankara Demirspor
 26/01/2020 Kardemir Karabükspor vs Van Spor
 26/01/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/01/2020 Niğde Anadolu FK vs Eyüpspor
 26/01/2020 Tuzlaspor vs Elazığspor
 26/01/2020 Uşak Spor vs Sakaryaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/01/2020 Yomraspor vs Sultanbeyli Bld.
 25/01/2020 Manisaspor vs Serik Belediyespor
 25/01/2020 Şile Yıldızspor vs Buca FK
 26/01/2020 Artvin Hopaspor vs Düzcespor
 26/01/2020 24Erzincanspor vs Silivrispor
 26/01/2020 Çatalcaspor vs Yeni Orduspor
 26/01/2020 Erzin Spor vs Çankaya FK
 26/01/2020 Kızılcabölükspor vs Tokatspor
 26/01/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Karaköprü Belediyespor
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
HABER ARA
NAMAZ VAKİTLERİ
resmi ilanlar

Yeni Site Temamızı Nasıl Buldunuz?


nöbetçi eczaneler
YUKARI